Giới thiệu
2019-11-07 15:14:48 | Quản trị viên

GREENVIET BIODIVERSITY CONSERVATION CENTRE

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ý tưởng thành lập tổ chức phi chính phủ có tên GreenViet bắt nguồn từ tiến sĩ Hà Thăng Long và nhóm nghiên cứu trẻ làm công tác nghiên  cứu  và  bảo  tồn  đa  dạng  sinh  học  ở  vườn  quốc  gia  Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai từ năm 2006.

Những người sáng lập mong muốn xây dựng Trung Tâm GreenViet là nơi tập hợp những con người tâm huyết có cùng mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, phổ  biến  các giá trị của đa dạng sinh học đến cộng đồng người dân Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết, thúc đẩy hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn  đa dạng  sinh học và ứng  xử thân thiện với  môi trường, sử dụng một cách bền vững tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.

BIẾN GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Khởi đầu

GreenViet  bắt đầu chỉ  có 4 người là tiến sĩ Hà Thăng Long, Trần Hữu  Vỹ, Nguyễn Thị Tịnh, Lãnh Tuấn Bảo khi cùng tham gia chương trình nghiên cứu tập tính sinh thái loài Chà vá chân xám ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai. Những ý tưởng ban đầu hình thành rõ nét hơn cùng những chuyến nghiên cứu thực địa mà cả nhóm thực hiện từ năm 2006 – 2008. 

Xây dựng lực lượng

Kết thúc chương trình nghiên cứu, nhóm anh em GreenViet tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực bằng cách tham gia chương trình bảo tồn loài tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh của Hội động vật học Frankfurt từ năm 2009 - 2011. Số lượng người tham gia lúc này đã có 7 thành viên. 


Thành lập

Tháng 9 năm 2011, các hoạt động đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức như thảo luận phương hướng, tạo dựng mạng lưới, xúc tiến thủ tục cho việc thành lập trung tâm được thực hiện. 
Ngày 04 tháng 10 năm 2012, Trung tâm GreenViet chính thức được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-LHH của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (tên gọi tắt là GreenViet). Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động số 14 vào ngày 23 tháng 10 năm 2012.

 

SỨ MỆNH

GreenViet hành động giúp cộng đồng hiểu, tôn trọng và hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến giá trị của đa dạng sinh học.

TẦM NHÌN

Trở thành Trung tâm uy tín về nghiên cứu và tư vấn, truyền thông và giáo dục, vận động chính sách trong lĩnh vực Đa dạng sinh học ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Hướng tới cộng đồng và đối tác

2. Hướng tới thiên nhiên và đa dạng sinh học

3. Trong các thành viên GreenViet

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Nghiên cứu

2. Truyền thông giáo dục

3. Chính sách

---

Trung tâm bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)
Email: admin@greenviet.org
Sđt: 0236 3925 824


Tin khác

Thư viện