Các hoạt động nghiên cứu về số lượng, đặc điểm của quần thế Chà Vá Chân Nâu đang sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng nhằm đưa ra các biện pháp bảo tồn loài phù hợp.