Các hoạt động truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn quần thể Chà Vá chân nâu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.