Chương trình nâng cao năng lực cho các tổ chức CSOs trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên