Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà – Nature Dance

GIỚI THIỆU

Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên Nature Dane là chương trình giáo dục thiên nhiên của GreenViet. Đây là công trình được hoàn toàn xây dựng dựa vào đóng góp tài chính, công sức của cộng đồng, trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Trung tâm mở cửa tự do từ thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần, địa chỉ 70 Lý Tử Tấn, Đà Nẵng

Website Nature Dance