Chương trình Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam (MTIC)

GIỚI THIỆU

MTIC là một chương trình gồm nhiều dự án tại các địa phương, trong đó Đà Nẵng, Hà Nội, và TP Hồ Chí Minh là 3 địa điểm trọng tâm. GreenViet dự kiến sẽ thực hiện chương trình này trong thời gian 10 năm (2020-2030) để trồng được 1 triệu cây xanh.