Tuyển dụng

Full time

Cán bộ Kế toán dự án

Full time

Cán bộ hành chính – nhân sự

Full time

Cán bộ truyền thông

Full time

Cán bộ đa dạng sinh học làm việc tại Six Senses Ninh Van Bay

Full time

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Full time

CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG

Full time

CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG