Quy chế về việc tài trợ của tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời

Trong khuôn khổ dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” do Phái đoàn Liên minh Châu âu tại Việt Nam tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet) và Viện Gustav-Stresemann-Institut (Viện GSI) đồng thực hiện giai đoạn 2020 – 2023 có mục tiêu thành lập và vận hành một Quỹ bảo tồn. Trong thời gian hoàn thành thủ tục thành lập Quỹ bảo tồn, Trung tâm GreenViet Quyết định sử dụng tài khoản nhận tài trợ tạm thời cho “Quỹ bảo tồn” để nhận tài trợ của mọi tổ chức, cá nhân quan tâm đến mục tiêu và sứ mệnh của Quỹ. Xem quyết định TẠI ĐÂY

Ngày 26/09/2022, GreenViet chính thức công bố “Quy chế về việc tài trợ của tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời”.Theo đó, nguồn tài chính huy động được từ  “Quỹ Bảo tồn” tạm thời sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững tại Việt Nam. Thông qua gói hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo tồn tạm thời với cầu nối là GreenViet, các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững của các tổ chức xã hội (đặc biệt là ở miền Trung, Tây Nguyên) sẽ được tài trợ và thúc đẩy thực hiện không những có hiệu quả hơn mà còn mang thời hạn lâu dài.

Nội dung chi tiết quy chế bên dưới:

QUY CHẾ

V/V TÀI TRỢ CỦA TÀI KHOẢN “QUỸ BẢO TỒN” TẠM THỜI

Căn cứ dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” do Phái đoàn Liên minh Châu âu tại Việt Nam tài trợ;

Căn cứ Quyết định V/v sử dụng Tài khoản nhận tài trợ tạm thời cho “Quỹ bảo tồn” thuộc dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” ngày 30/11/2021;

Căn cứ tình hình thực tế trong quá trình làm việc với nhà tài trợ và đối tác trong quá trình vận động tài trợ, triển khai hoạt động.

Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet ban hành Quy chế v/v tài trợ của Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời như sau:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân được nhận tài trợ từ Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời:

 – Các tổ chức xã hội, câu lạc bộ, đội nhóm, viện, trung tâm, hợp tác xã và mô hình tương đương, không nhằm mục đích vì lợi nhuận, không thuộc cơ quan nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, lâm nghiệp, biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

– Các cá nhân là người Việt Nam có các công trình nghiên cứu, các dự án/ý tưởng đã được cơ quan quản lý trực tiếp hoặc chính quyền địa phương nơi triển khai đồng ý bằng văn bản.

Điều 2. Hình thức tài trợ của Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời:

– Tài trợ bằng tiền khi vận động được bằng tiền;

– Tài trợ bằng hiện vật khi vận động được bằng hiện vật;

– Tất cả các khoản tài trợ phải được Chủ tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet phê duyệt.

Điều 3. Quy định về tài trợ của Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời:

– Tài trợ cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện trong Điều 1 theo đúng hợp đồng đã được Trung tâm GreenViet đại diện ký kết với nhà tài trợ.

– Các khoản tài trợ bằng hiện vật do Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet phê duyệt.

– Các tổ chức, cá nhân nhận tài trợ đã được thể hiện trong hợp đồng giữa nhà tài trợ với Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời thông qua Trung tâm GreenViet đại diện ký kết, hoặc được nhà tài trợ đồng ý lựa chọn để thực hiện thì tổ chức, cá nhân được nhận tài trợ chỉ cần gửi kế hoạch thực hiện cho Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet phê duyệt.

– Các tổ chức, cá nhân nhận tài trợ từ Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời chưa được thể hiện trong hợp đồng tài trợ giữa nhà tài trợ với Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời thông qua Trung tâm GreenViet đại diện ký kết thì khi tài trợ và nhận tài trợ cần tuân thủ theo các quy định sau:

+ Đối với các gói tài trợ không quá 50 triệu đồng sẽ không thông báo gọi gói tài trợ trên các kênh truyền thông của dự án, Trung tâm GreenViet. Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet chỉ định thực hiện;

+ Đối với các gói tài trợ trên 50 triệu đến 100 triệu đồng sẽ thông báo gói tài trợ trên các kênh truyền thông của dự án, Trung tâm GreenViet. Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet quyết định lựa chọn;

+ Đối với các gói tài trợ trên 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng sẽ thông báo gói tài trợ trên các kênh truyền thông của dự án, Trung tâm GreenViet. Thành lập Ban/Hội đồng lựa chọn 03 người. Có tiêu chí đánh giá cụ thể để lựa chọn. Thành phần Ban/Hội đồng do Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet quyết định lựa chọn;

+ Đối với các gói tài trợ từ 500 triệu trở lên sẽ thông báo gói tài trợ trên các kênh truyền thông của dự án, Trung tâm GreenViet. Có thành lập Ban hoặc Hội đồng lựa chọn từ 05-07 người. Có tiêu chí đánh giá cụ thể để lựa chọn. Thành phần Ban hoặc Hội đồng do Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet quyết định lựa chọn;

+ Đối với 06 gói tài trợ đã thể hiện trong dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” sẽ thông báo gói tài trợ trên các kênh truyền thông của dự án, Trung tâm GreenViet. Thành lập Ban hoặc Hội đồng lựa chọn từ 03-05 người. Có tiêu chí đánh giá cụ thể để lựa chọn. Thành phần Ban/Hội đồng do Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời, Giám đốc Trung tâm GreenViet quyết định lựa chọn.

– Trường hợp nếu có một vài quy định khác liên quan đến việc tài trợ từ Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời chưa có trong Quy chế này, nhưng có thể hiện trong dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” thì tuân thủ các quy định đó.

Điều 4. Nguyên tắc thu chi của Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời:

– Tuân thủ Quyết định V/v sử dụng tài khoản nhận tài trợ tạm thời cho “Quỹ bảo tồn” ngày 30/11/2021 thuộc dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”; 

– Tuân thủ Hợp đồng ký kết với nhà tài trợ;

– Tuân thủ Quy chế quản lý tài chính của GreenViet và pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

  1. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành cho đến khi được thay thế bằng một Quy chế khác.
  2. Ban quản lý dự án Quỹ bảo tồn, Ban quản lý Tài khoản “Quỹ bảo tồn” tạm thời; Trung tâm GreenViet và các bên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

BQL TÀI KHOẢN “QUỸ BẢO TỒN” TẠM THỜI

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GREENVIET

Xem quy chế TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post