DẪN LIỆU ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG (THÚ, LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT) TẠI HÀNH LANG KẾT NỐI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG, TỈNH GIA LAI

Nghiên cứu dẫn liệu đa dạng thành phần loài động vật có xương sống bao gồm Thú, Lưỡng cư và Bò sát được triển khai tại lâm phận rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Roong và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Trạm Lập thuộc xã Đăk Roong và xã Sơn Lang, nằm trong khu vực hành lang kết nối Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Các phương pháp được sử dụng trong chương trình khảo sát gồm: phỏng vấn người dân địa phương, khảo sát tuyến được thực hiện cả ngày lẫn đêm, khảo sát điểm, định danh thành phần loài và xử lý số liệu. Bên cạnh hoạt động khảo sát thực địa, phỏng vấn người dân địa phương nhóm khảo sát còn điều tra nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã nhằm mục tiêu chụp hình các mẫu vật và nhận dạng các loài thú thường bị săn bắt trái phép.

Kết quả khảo sát từ ngày 22/5/2016 đến ngày 4/8/2016, trong tổng số 20 tuyến khảo sát với tổng chiều dài 153,8km, đoàn khảo sát đã xác định được 82 loài Thú, Lưỡng cư và Bò sát thuộc 25 họ, 7 bộ. Trong đó, lớp Thú (Mammalia) có 14 loài, 8 họ, 3 bộ; lớp Lưỡng cư (Amphibian) có 38 loài, 7 họ, 2 bộ; lớp Bò sát (Reptilia) có 30 loài, 10 họ, 2 bộ. Kết quả nghiên cứu bổ sung thêm danh lục các loài thú, nhất là danh lục Lưỡng cư, Bò sát cho khu vực và cung cấp dẫn liệu quan trọng để xây dựng kế hoạch bảo tồn tại khu vực trọng điểm về đa dạng sinh học Bắc Tây Nguyên.

Bản đồ khu vực hành lang kết nối và các tuyến khảo sát
Bản đồ khu vực hành lang kết nối và các tuyến khảo sát

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần các loài động vật có xương sống gồm Thú, Lưỡng cư và Bò sát tại vùng hành lang kết nối VQG Kon Ka kinh và KBTTN Kon Chư Răng có tính đa dạng cao bao gồm: 14 loài Thú thuộc 8 họ và 3 bộ; 30 loài Bò sát thuộc 10 họ, 2 bộ; 38 loài Ếch nhái thuộc 7 họ, 2 bộ. So với VQG Kon Ka Kinh có: 79 loài Thú thuộc 27 họ và 10 bộ; 43 loài Bò sát thuộc 12 họ, 2 bộ; 39 loài Ếch nhái thuộc 6 họ, 1 bộ. KBT TN Kon Chư Răng có: 62 loài Thú thuộc 25 họ và 8 bộ.

Qua đó cho thấy sự tương đồng về đa dạng về thành phần loài của toàn khu vực, đồng thời cho thấy có sự tương đồng về điệu kiện tự nhiên và khả năng giao thoa qua lại các loài giữa các khu vực là rất lớn. Trong tổng số 82 loài Thú, Lưỡng cư và Bò sát ghi nhận tại khu vực khảo sát có 19 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, chiếm 23,17% trong tổng số các loài ghi nhận được bao gồm: 10 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam, 14 loài ghi trong Danh lục Đỏ IUCN, 9 loài trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/3/2006. Các mối đe dọa đến sự suy giảm đa dạng sinh học tại khu vực hành lang kết nối là rất lớn, các tác động thường xuyên của người dân địa phương như: săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái phép, phá rừng làm nương rẫy, chăn thả gia súc, xây dựng giao thông.

Xem thêm nghiên cứu tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post